Fa uns dies que s’han acabat les obres de pavimentació dels camins de Tàrrega i del Molinet del Palau d’Anglesola. Es tracta de dos camins que si bé no arriben al nucli urbà, en són molt a prop i tenen un notable trànsit rodat.

Les obres de pavimentació del camí de Tàrrega es van adjudicar a l’empresa Salvador Serra SA, per un import de 29.040 euros, IVA inclòs. Aquesta obra s’acull al Pla de subvencions per a inversions en camins públics per al període 2018-2020 del departament de Governació.

Pel que fa la pavimentació del camí del Molinet, es va adjudicar a l’empresa Voltes Connecta SLU, per un import de 54.196 euros, IVA inclòs. L’obra d’aquest camí s’ha inclòs dins el Pla extraordinari d’inversions locals de la Diputació de Lleida, anualitat 2018, i gaudeix d’una subvenció de 32.248 euros amb càrrec a la Diputació.

Les dues foren triades per l’Ajuntament per considerar que eren l’oferta «més avantatjosa en relació qualitat-preu».

L’alcaldessa del Palau d’Anglesola, Montserrat Meseguer, ha explicat que les dues obres s’han dut a terme satisfactòriament i suposen una millora notable per als usuaris d’aquestes dues vies de comunicació, que per la seva proximitat al nucli urbà registren un notable trànsit, especialment de vehicles agrícoles. Meseguer ha precisat que “el tram pavimentat del camí del Molinet té una llargada de 670 metres i va des de la cruïlla de la carretera del Poal fins al pont del canal auxiliar. Pel que fa al camí de Tàrrega, situat a l’est del terme del Palau, s’ha asfaltat el tram que va des de la cruïlla amb el camí de Golmés fins al límit del terme municipal, on el camí entra al terme de Vila-sana. Aquest tram que té uns 380 metres”.

Les obres s’han dut a terme amb càrrec als pressupostos municipals vigents.