L’Ajuntament de Bellvís va aprovar en el ple del dilluns, 5, la modificació de les ordenances fiscals a regir a partir de l’1 de gener de 2019. Una de les taxes que es modifiquen per a l’any vinent és la reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) introduint una bonificació del 15% per als immobles de naturalesa urbana inclosos en una rústica, sempre que consti l’ús residencial o d’habitatge a la fitxa cadastral corresponent.

Amb la regularització cadastral iniciada pel ministeri d’Hisenda espanyol l’any 2013 i finalitzada el 2017, les torres i masies han estat incorporades amb la qualificació d’urbanes en la descripció cadastral, la qual cosa ha augmentat la pressió fiscal pel que fa a l’IBI, tot i que realment no estan en zona urbana ni tenen els mateixos serveis que les edificacions no disseminades.

Noves construccions

A més, en una segona modificació, en aquest cas a l’impost sobre construccions, s’ha regularitzat una bonificació del 50 % a construccions, instal·lacions o obres que impliquin el foment d’ocupació d’acord amb els treballadors acreditats.